/pàgines web

Us convidem a entrar a les pàgines web que cada estudiant ha creat en el marc de les assignatures de Practicum IV i Practicum V. Són una mostra de les tasques i activitats que duem a terme a la Menció en Llengües Estrangeres: Anglès del Grau en Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc d'aquest projecte col·laboratiu per millorar la formació en l'aplicació de competències digitals dels futurs i les futures mestres d'anglès.

Practicum IV

El Practicum IV és generalista i es vincula a un àrea curricular determinada. Cal que l'estudiant aprengui a dissenyar una seqüència didàctica i la pugui portar a la pràctica. La intervenció didàctica ha de tenir de 6 a 8 sessions. La tipologia de la intervenció resta oberta a la decisió que prenguin tant els tutors/es de l'escola on cada estudiant fa l'estada de pràctiques com el professorat de la Facultat. Els objectius d'aquest Practicum IV són essencialment (1) conèixer la realitat educativa i del context del centre de pràctiques, (2) analitzar la realitat del centre de pràctiques per tal de poder dissenyar una intervenció didàctica fonamentada i adequada i (3) programar, impartir i avaluar una intervenció didàctica vinculada a una o diverses àrees de coneixement del currículum de l'educació primària; també s'ofereix la possibilitat de realitzar un projecte d'aprenentatge-servei (APS).

Tot seguit, detallem els enllaços a pàgines web que s'han creat dins d'aquesta assignatura, indicant, en cada cas, a quin(a) estudiant en correspon l'autoria:

Practicum V

El Practicum V té l'objectiu de vincular l'alumnat a un projecte educatiu concret. Es tracta, doncs, de (1) conèixer la realitat educativa i del context del centre de pràctiques, (2) analitzar la realitat del centre de pràctiques per tal de poder dissenyar un projecte educatiu determinat o d'integrar-s'hi, de forma fonamentada, i (3) programar, impartir i avaluar una o diverses intervencions educatives vinculades al projecte de pràctiques. Per tant, l'alumnat amplia la seva competència per dissenyar una intervenció educativa i portar-la a la pràctica.

 

La intervenció educativa es pot referir a qualsevol de les àrees curriculars de primària o a altres aspectes de la vida del centre. Si es dedica a una àrea curricular, aquesta ha de ser diferent de la que s'ha treballat en la intervenció didàctica del Practicum IV. Ara bé, sí que en el cas de les mencions del Grau en Educació Primària (Educació Física, Educació Musical, Llengua Anglesa i Necessitats Educatives Específiques) cal que el contingut del Practicum V es vinculi a l'especialitat que cursa cada estudiant. En el cas d'aquest projecte ARMIF, doncs, el Practicum V se situa en l'àrea de Llengua Anglesa. Pel que fa a la tipologia del projecte educatiu, aquesta resta oberta a la decisió que es prengui per part dels tutors i les tutores de cada centre formador, d'acord amb la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i amb l'alumnat.

A continuació, detallem els enllaços a les pàgines web que l'alumnat ha creat dins d'aquesta assignatura; hi indiquem, en cada cas, l'estudiant que l'ha elaborat:

Practicum IV i Practicum V

En alguns casos, l'alumnat ha integrat en una mateixa pàgina web les activitats i les experiències desenvolupades tant al Practicum IV com al Practicum V. Aquí en teniu una mostra:

Amb el suport de

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon